.quickedit{ display:none; }

Social Icons

السبت، 1 محرم، 1433 هـ

HUKUM PRIVAT

Anak-anak


Mengandung


Pembentukan janin


Waktu yang paling singkat untuk mengandung

Kelahiran


Memohon anak


Pemberian nama


Membunuh anak


Anak mengikuti agama ayahnya

Nasab (keturunan)


Mengikuti nasab ayah


Menasabkan anak kepada selain ayahnya


Anak angkat


Memasukkan anak orang lain kepada suami


Menetapkan keibuan

Penyusuan


Waktu menyusui yang menyebabkan muhrim


Mengambil upah dengan cara menyusui

Merawat anak


Orang yang berhak merawat anak


Kasih sayang ibu


Ibu lebih berhak merawat anak

Nafkah untuk keluarga


Perintah memberi nafkah keluarga


Orang yang paling berhak diberi nafkah


Sederhana dalam memberi nafkah

Pendidikan anak


Cinta orang tua kepada anak


Anak sebagai fitnah (cobaan)


Mendo'akan anak dengan keberkahan


Bebaikan orang tua bermanfaat untuk anaknya


Berlaku adil di antara anak-anak


Nasehat orang tua untuk anaknya


Memerintahkan anak untuk selalu berbuat baik


Pengajaran anakMengajarkan anak berdikariMengajarkan anak beribadat

Anak yatim


Keutamaan memelihara anak yatim


Makan harta anak yatimHukum memakan harta anak yatim dan sanksinyaWali memakan harta anak yatim dengan cara yang benar


Memelihara anak yatimMakan bersama-sama anak yatimMengembalikan harta anak yatim


Bersedekah kepada anak yatim


Berakhirnya masa keyatiman

Kewajiban anak-anak terhadap orang tua


Taat kepada orang tua


Berbakti kepada orang tua


Memberi nafkah kedua orang tua


Nasihat anak kepada orang tua


Doa untuk orang tua


Memelihara orang tua
Perkawinan

Perintah nikah

Perkawinan merupakan sunnahnya para rasul

Wanita-wanita yang diharamkan menikahinya


Haram menikahi isteri-isteri Nabi


Wanita-wanita yang diharamkan mengawininya karena nasabYang diharamkan atas wanita karena nasabMenghimpun dua saudara (kakak-beradik)


Wanita yang diharamkan kawin karena satu susuan


Wanita yang diharamkan kawin karena akad nikahYang diharamkan atas wanita sebab pernikahanHaram menikahi anak tiriHaram menikahi ibu tiri


Kawin lebih dari empatNabi kawin lebih dari empat


Menikahi selain wanita muslimahKawin dengan perempuan ahli kitabKawin dengan perempuan musyrikKawin dengan perempuan kafir yang memeluk Islam


MuhrimMuhrim perempuanMuhrim melihat perhiasan wanita


Kawin dengan wanita yang sedang dalam masa 'iddah


Kawin dengan wanita yang bersuami

Pertunangan


Disyariatkannya pertunangan


Apa yang dibolehkan bagi pihak laki-lakiMemilih wanita
Kebebasan memilih wanita
Cara terbaik memilih wanita
Hukum menikahi perawan
Hukum menikahi janda
Hukum menikahi penzina
Memilih wanita yang shaleh
Hukum menikahi hamba wanitaMelihat wanitaHukum wanita melihat laki-laki


Memperlihatkan wanita kepada peminang


Hukum nikah


Hukum nikah muhallil

Akad nikah


Syarat-syarat akad nikahPerwalian dalam akad nikah
Syarat adanya wali dalam akad nikah
Wali kafir atas wanita muslimah
Menolaknya waliSyarat adanya mahar (mas kawin) dalam nikah
Mahar merupakan hak isteri
Perkawinan tanpa mahar
Batas mahar
Sederhana dalam menetapkan mahar
Pembebasan suami dari mahar
Menahan mahar dari isteri
Yang boleh dijadikan mahar

Menjadikan manfaat sebagai mahar

Sebab wajibnya mahar

Kewajiban suami isteri


Kewajiban isteri terhadap suamiKetaatan isteri kepada suamiKedurhakaan isteri
Cara bergaul dengan isteri yang durhaka
Memperbaiki hubungan antara suami dan isteri yang durhakaMenjaga kehormatan suami dan rumahnya
Isteri menjaga rumah suaminya
Menjaga harta suami


Kewajiban suami terhadap isteriBerlemah-lembut dengan isteriMemberi nafkah isteri
Ukuran nafkah keluargaPergaulan
Pergaulan baik
Lebih condong kepada salah satu sebagian isteri-isteri
Etika bersetubuh
Tabiat wanita dan akhlaknya
Menyetubuhi wanita yang sedang haid
Bersetubuh dengan hamba


Kewajiban bersama (suami-isteri)Kesetiaaan

PoligamiEtika berpoligamiKewajiban mengatur giliran di antara isteri-isteriBerlaku sama terhadap semua isteri


Keakuran di antara isteri-isteri


Wanita sebagai fitnah (cobaan)
Perceraian


Talak
Mendamaikan di antara suami isteri
                 Kebencian suami kepada isterinya
                 Menasihati isteri
                 Menjauhi isteri
                 Memukul isteri
                 Dua orang hakim pada satu pertengkaran              Hukum talak
                 Disyariatkannya talak              Bagian-bagian talak
                 Talak sunnah (yang sesuai dengan sunnah)
                 Talak bid'ah (yang tidak sesuai dengan sunnah)
                 Talak tiga              Lafaz-lafaz talak
                 Kebebasan memilih isteri              Rujuk (kembali)
                 Talak yang boleh kembali
                 Talak bain (yang tidak boleh kembali)

                     Talak bain bainunah kubra
                 Talak sebelum dukhul (digauli)

Khulu' (tebusan talak)


Menzalimi isteri


Hukum khulu'

Li'an (menuduh isteri berbuat zina)


Hukum li'an


Cara-cara li'an

Islamnya salah seorang dari suami isteri

Ilaa (sumpah suami untuk tidak menggauli isterinya)

Akibat-akibat perceraian


Iddah (masa setelah cerai)Ayat-ayat 'iddahIddah wanita yang tidak haidIddah wanita hamilIddah anak-anakIddah cerai mati
Masa 'iddah cerai mati
Tempat 'iddah cerai matiIddah wanita yang sudah digauliIddah wanita yang belum digauliTempat 'iddahBerhias setelah 'iddahMerujuk isteri setelah 'iddah


Nafkah selama masa 'iddahNafkah wanita yang sedang menjalani masa 'iddahTempat tinggal wanita yang sedang menjalani masa 'iddahMut'ah (biaya) untuk isteri yang dicerai
Zhihar (menyerupakan isteri dengan ibunya)

Sebab turunnya ayat zhihar

Hukum zhihar

Kafarat zhihar
WarisanWarisan di awal Islam

Kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan warisan

Sebab-sebab terjadinya pewarisan


Pewarisan karena hubungan kerabat


Pewarisan karena hubungan perkawinan


Pewarisan karena hubungan wala'

Bagian-bagian warisan


Warisan karena sumpah setia


Ashobah (sisa)Ashobah dari jalur anakAshobah dari jalur saudara


Faraidh (bagian tetap)Warisan anakBagian ayahBagian ibuBagian anak wanitaBagian suamiBagian isteriBagian saudara wanita

Waris kalalah (mayit tidak meninggalkan anak atau orang tua)

Memberi sebagian warisan kepada selain ahli waris

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق